19.4.10

Ζει

Εκ Παναγιάς εις την πρωτεύουσαν ορμώμενος